Реализирани проекти

Проект „Заедно за правата на човека и срещу насилието”

Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА НПО – България, 2008 – 2010

Проектът се реализира от Читалище „Братство1869” – гр. Кюстендил в партньорство с Читалище “Пробуда 1961”- гр.Кюстендил, Сдружение “Младежки общински съвет - Кюстендил” /МОС-Кн/ , Сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение” /ЛАРГО/ - гр. Кюстендил

Цел на проекта:
Повишаване на социалната чувствителност на обществеността в община Кюстендил към проявите на насилие срещу деца и младежи и изграждане на механизми за защита правата на уязвимите групи и превенция на насилието.

Специфични цели:
- Поставяне на проблема за насилието върху деца и младежи в центъра на обществения дебат чрез провеждане на информационна кампания, с участие на медиите, провеждане на телевизионни предавания, създаване и излъчване на видео клип, създаване на интернет страница.
- Проучване, споделяне и разработване на добри практики за превенция на насилието, чрез обособяване на “Младежки доброволчески клуб” и осигуряване на достъп до информация.
- Изграждане на капацитет на организациите за работа с доброволци и активното им включване в превенцията на насилието на деца и младежи чрез провеждане на обучения, беседи и дискусии, кръгли маси.

Дейности:
- Обособяване на “Младежки доброволчески клуб” по проекта
- Провеждане на 4 обучения
- Беседи „Връстници обучават връстници”
- Заснемане и излъчване на телевизионни предавания
- Провеждане на кръгли маси
- Създаване на интернет страница по проекта
- Провеждане на информационни кампании
Период на изпълнение: от 04.03.2009 г. до 28.02.2010 г.
Участници: 20 човека членове на неправителствени организации от община Кюстендил.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)