Реализирани проекти

Проект: Да общуваме без агресия

Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” стартира проект „Да общуваме без агресия”, Договор № 25-00-28/1907, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта”

Период на изпълнение: 15/07/2022 г. - 31/10/2022 г.
Основната цел на проекта е изграждане на социално отговорно поведение, чрез включването на младите хора в информационни и образователни инициативи и прояви с творчески и спортен характер, които допринасят за превенция на агресията сред младежите.

Специфични цели:
- повишаване на информираността и изграждане на умения у младите хора за справяне в ситуации на проявена агресия към връстници, както и изграждане на устойчивост към външно влияние и антисоциални прояви и поведение, чрез участието им в информационни и образователни дейности;
- изграждане на социално отговорно поведение и превенция на агресивното поведение сред младите хора чрез включването им в дейности с творчески и спортен характер.
Целева група: младежи от 15 до 29 години, включително младежи в неравностойно положение. Младежите са най-уязвими и податливи към антисоциално поведение, често поради натиск от обкръжаващата среда – връстници, приятели. Борбата с агресията сред младите хора и антисоциалното поведение ние свързваме с повишаване нивото на информираност на младите хора за агресията, изграждане на социално отговорно поведение и за разпознаване на различните форми на агресия и агресивно поведение, прилагане на ефективни техники за самоконтрол и справяне в конфликтни ситуации, запълване на свободното време със спортни и творчески инициативи, защото тези форми на изява са универсално средство за изграждане на социално отговорно поведение, пълноценно общуване и осмисляне на ежедневието.
Дейности:
1. Информационна кампания
2. Тренинг за превенция на агресията
3. Платформа "Общуване без агресия"               
4. Конкурс за постер и еко поход
5. Кръгла маса "Да общуваме без агресия”
6. Информираност и публичност
Очаквани резултати:
- повишена информираността и изградени умения у младите хора за справяне с агресивно поведение в различни ситуации чрез участието им в образователни и информационни дейности;
- насърчено участието в творчески и спортни дейности като „работещи” методи за превенция на агресията сред младите хора и изграждане на социално отговорно поведение;
- изградени навици за здравословен и физически активен начин на живот у младите хора, като модел за превенция на агресията, както и за изграждане на социално отговорно поведение;
- изградени положителни личностни качества у младите хора като разбирателство, взаимно уважение, толерантност;
- създадени условия за подобряване качеството на живот и средата, в която живеят и общуват младите хора и за тяхната личностна и социална реализация.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)