Реализирани проекти

Проект: Доброволческа акция “Прочети книга”

Финансиран по Национална програма за младежта (2011 -2015), администрирана от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.
Продължителност на проекта:  20/01/2013 - 20/06/2013

Основна цел:
Повишаване знанието, уменията и опита на младежите в сферата на доброволчеството, както и осъзнаване на ползите и положителното влияние на младите хора от включването им в различни доброволчески инициативи.

Конкретни цели:
- Подобряване на комуникация между неправителствени организации, ситуирани на територията на Община Кюстендил, по отношение на планирането на доброволчески кампании и тяхното изпълнение и повишаване на местния капацитет по отношение на лидерство в доброволчеството и управление на доброволчески кампании;
- Промотиране на ценностите на доброволчеството сред широката общественост;
- Поставяне на основите на култура за доброволчески кампании;
- Насочване на вниманието на младежи към четене и повишаване интереса на младежи към извънкласна литература.Участници: – 20 младежи и доброволци на възраст от 18 -30 г. от област Кюстендил
Проектът е насочен към популяризиране на ценностите на доброволчеството и самото доброволчество като начин за придобиване на умения и компетенции от младите хора под формата на неформално образование, както и като възможност за активно безвъзмездно подпомагане на различни обществени инициативи.

Основни дейности:
Дейност 1: Доброволческа мрежа
Дейност 2: Тридневно обучение на тема: “Приобщаване на млади хора към ценностите на доброволчеството и подобряване на работния процес по време на доброволческа кампания”
Дейност 3: Кампания за набиране на доброволци
Дейност 4: Доброволческа кампания под надслов “Библиотеката – достъпна за всеки”
Дейност 5:  Визуализация и публичност на проекта

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)