Реализирани проекти

Проект: Да общуваме без агресия

Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” стартира проект „Да общуваме без агресия”, Договор № 25-00-28/1907, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта”

Период на изпълнение: 15/07/2022 г. - 31/10/2022 г.
Основната цел на проекта е изграждане на социално отговорно поведение, чрез включването на младите хора в информационни и образователни инициативи и прояви с творчески и спортен характер, които допринасят за превенция на агресията сред младежите.

Прочети още...

Проект „Младите хора – посланици на толерантността”

Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” стартира проект „Младите хора – посланици на толерантността”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта /2021-2025/ към Министерство на младежта и спорта.

Период на изпълнение: 15.11.2021  г. - 14.05.2022  г.
Основната цел на проекта: е да се повиши нивото на информираност на младите хора относно проблемите на младежите от уязвимите групи и да се повиши толерантността им относно тази целева група, чрез включването им в образователни и информационни инициативи, които допринасят за засилване на уважението към различните по произход, култура, възгледи и други прояви на човешка индивидуалност.

Прочети още...

Проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“

Сдружение Младежки общински съвет – Кюстендил спечели проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ по Оперативна програма „Добро управление”, Процедура Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.
Продължителността на проекта е 12 месеца и ще приключи на 19 декември 2019 г.
Размерът на общата стойност на проекта е 89974.80 лв. от които 76478.58 лв. европейско и 13496.22 лв. национално съфинансиранe.

Прочети още...

Проект „Бъди доброволец – дай своя принос“

Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил“ стартира проект „Бъди доброволец – дай своя принос“ финансиран от по Национална програма за младежта /2016-2020/ към Министерство на младежта и спорта.

Период на изпълнение: 15.07.2020 г. – 15.10.2020 г.

Обща цел на проекта: да насърчи младежкото доброволчество като начин за развитие на обществото и гражданската активност, както и да повиши мотивацията на младите хора за собственото им развитие и участието им в обществения живот чрез включване в доброволчески кампании и инициативи.

Прочети още...

Проект: "Аз мога да реша бъдещето си"

Водеща организация: Сдружение «Младежки общински съвет - Кюстендил» /МОС - Кн/
Стойност на проекта: 9009.00 лв.
Период на изпълнение: 01.01.2015 - 30.06.2015

Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване интеграцията на уязвимите, неактивните и обезкуражени младежи на пазара на труда чрез повишаване на тяхната мотивираност, компетенции и конкурентоспособност.

Прочети още...

Проект: Доброволческа акция “Прочети книга”

Финансиран по Национална програма за младежта (2011 -2015), администрирана от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.
Продължителност на проекта:  20/01/2013 - 20/06/2013

Основна цел:
Повишаване знанието, уменията и опита на младежите в сферата на доброволчеството, както и осъзнаване на ползите и положителното влияние на младите хора от включването им в различни доброволчески инициативи.

Прочети още...

Проект: “Младите срещу кибер-омразата”

Проектът се финансира от “Европейска младежка фондация” по грантова схема  D - 4739.3.D.2012.

Цел на проекта:
да се фокусира вниманието на младежки лидери и доброволци от сдужение Младежки общински съвет - Кюстендил върху  защитата на човешките права он-лайн, а именно борба с речта на омразата в интернет.

Прочети още...

Проект „Заедно за правата на човека и срещу насилието”

Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА НПО – България, 2008 – 2010

Проектът се реализира от Читалище „Братство1869” – гр. Кюстендил в партньорство с Читалище “Пробуда 1961”- гр.Кюстендил, Сдружение “Младежки общински съвет - Кюстендил” /МОС-Кн/ , Сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение” /ЛАРГО/ - гр. Кюстендил

Цел на проекта:
Повишаване на социалната чувствителност на обществеността в община Кюстендил към проявите на насилие срещу деца и младежи и изграждане на механизми за защита правата на уязвимите групи и превенция на насилието.

Прочети още...

Проект „Кукерството – зрелищност и мистика”

Проектът се финансира от Фондация "Работилница за граждански инициативи" и “Еврофутбол” ООД - Програма "Живо наследство-2008"

Цел на проекта:
- издирване и популяризиране на традициите от Кюстендилския край и по-конкретно 
  маскарадната обредност, въплътена в кукерските маски и амулети.
- да събуди интерес у младите към кукерските традиции,
- да се привлечен интерес от страна на кюстендилската общественост към кукерския карнавал и оформяне на тенденция към неговото ежегодно провеждане.

Прочети още...

Проект „Природата - добра алтернатива за младите хора”

Проектът се финансира от Държавната Агенция за младежта и спорта, Дейност “Младежко развитие 2007”

Цел на проекта:
- да се създадат условия за развитие на доброволчески инициативи сред младите хора от община Кюстендил чрез провеждане на дейности  “на открито”, свързани с опазване на околната среда, спорта и туризма, чрез което да се създадат по-добри условия за развитието на община Кюстендил.
- чрез развитието на доброволчески инициативи сред младите хора от община Кюстендил да се изгради  „Алея на любовта” в лесопарк „Хисарлъка”- гр. Кюстендил.

Прочети още...

Проект “Повишаване капацитета на доброволците от МОС-КН и на младежи от региона по темата за Правата на Човека чрез три-модулно обучение”

Проектът се финансира от “Европейската младежка фондация” по грантова схема  D HRE - 4739.1.D HRE.2008

Цели на проекта:
- да допринесе за междукултурният диалог и да промотира активно гражданство сред младите, чрез организирането на три-модулно обучение  (Обучение по Права на Човека) в Община Кюстендил.

Прочети още...

Проект “Природата и ние - едно цяло”

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия

Цели на проекта:
- Позитивна промяна в отношението на младите хора към природата и заобикалящата ги среда и приобщаването им към мероприятия, свързани с опазването им;
- Повишаване на осведомеността относно биоразнообразието във връзка с Международната година на биоразнообразието, както и политиките и дейностите на Европейския съюз, целящи опазването на околната среда и борбата срещу изменението на климата.

Прочети още...

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)