Новини

Приключи изпълнението на проект „Изкуство и култура за всички"

НЧ „Братство 1869" гр. Кюстендил съвместно с НЧ „Васил Левски 1965“ успешно реализираха проект "Изкуство и култура за всички". Проектът е по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, Приоритетна ос: Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми) и е финансиран по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Проектът бе с продължителност 14 месеца и бе реализиран в периода 13.02.2023 - 13.04.2024 г.
Общата цел на проекта бе насърчаване на мултикултурния диалог между ромския и другите етноси чрез изкуствата, материалното и нематериално културно наследство.
Специфични цели: Повишаване участието на ромите в културни прояви; Развитие на умения и капацитет за културен обмен между ромския и другите етноси чрез обучение и общи културни инициативи.
Проектът адресира потребностите, свързани със стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот, запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности и възпитаване в толерантност към различните етноси в общността.
Целеви групи, които бяха обхванати от проекта: хора от ромското етническо и културно малцинство, в т.ч. ромски занаятчии, ученици и младежи; служители на партньорските организации по проекта; гражданското общество, вкл. лица в неравностойно положение и лица, интересуващи се от култура и изкуства; експерти, заети в областта на изкуството и културата, в т.ч. представители на ромското етническо и културно малцинство; представители на местната и държавна власт, неправителствения сектор, социално-икономическите партньори и ромски лидери.
В рамките на проекта бе проведено обучение за повишаване капацитета на партньорите по проекта за работа с етническите малцинства в сферата на културата, творчески беседи между млади творци и професионалисти в сферата на изкуството и културата, създадена Школа по народни танци и пеене, проведен Празник „Изкуство и култура за всички“ в четири малки населени места в областите Кюстендил и Враца и кръгла маса „Мултикултурен диалог между роми и други етноси“.
Изпълнението на проекта допринесе за постигане на резултатите - засилване на мултиетнически културен диалог между децата от ромското и неромското население в община Кюстендил и за повишане капацитета на заинтересованите страни в общината за развитие на ромските деца и младежи чрез образование, творческа изява и общуване чрез изкуството.


   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)