Новини

НОВИ ПЕТ МИЛИОНА ЛЕВА И УДЪЛЖЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО "МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"

Бюджетът на схемата "Младежка заетост" от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще бъде увеличен с 5 милиона лева. Решението е на Комитета за наблюдение на програмата и е продиктувано от големия интерес към схемата. Първоначално предвиденият бюджет бе 35 млн. лв. до края на програмния период.
Удължава се и срокът за кандидатстване – до 30 юни (вместо до 31 март) или до изчерпване на финансовия ресурс, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

За кого е предназначена
В бюрата по труда се приемат заявки от безработни младежи до 29 години и от компаниите, които могат да заявят какви свободни работни места имат. Заявките се обработват по реда на постъпването им. Работодателите не трябва да са в процедура по несъстоятелност или в ликвидация и трябва да нямат изискуеми публични задължения. Фирмите могат да наемат младите хора като стажанти или за да ги обучават по време на работа по определена професия или специалност. За целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник. Наставници могат да бъдат както определени от работодателя служители или работници, така и физически лица, които представляват работодателя. Взаимоотношенията се уреждат с допълнително споразумение към основния трудов договор.
Какво се финансира
На работодателите, които осигуряват стажуване по "Младежка заетост", се покриват разходите за заплати в размер на минималния осигурителен доход, както и разходите за социални и здравни осигуровки за шест месеца. Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца.
На тези, които осигуряват обучение по схемата, се поемат разходите за заплата на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната, както и здравните и социалните осигуровки за срок от шест месеца. Програмата покрива и разходите за заплата на обучаващия наставник в размер на половината от минималната работна заплата за страната, но само на онези наставници, които са на трудов договор.
И при стаж, и при обучение, ако настоящият адрес на наетите младежи е различен от населеното място на работа, схемата осигурява средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа или обучението.
Според Министерството на труда и социалната политика увеличеният бюджет ще даде възможност за разкриване на нови близо 1100 работни места на територията на София-град. Първоначално заложените критерии предвиждаха от схемата да се възползват близо 8000 млади безработни.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)