Новини

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА „ДОБРОВОЛЦИ НА ЕС ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ“

В Официалния вестник на ЕС от 17 март е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Проекти за изпращане на терен на утвърдени и младши доброволци на ЕС за хуманитарна помощ за подкрепа и допълване на хуманитарната помощ в трети държави. Акцентът е върху укрепване на капацитета и устойчивостта на уязвимите или засегнати от бедствия общности и прилагащи организации.

Целта на поканата е финансиране на проекти, свързани с изпращане на терен на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ. Тези проекти ще допринесат за укрепване на капацитета на Съюза за осигуряване на свързаната с конкретните потребности хуманитарна помощ. В допълнение тези проекти могат също така да укрепят капацитета на прилагащите, изпращащите и приемащите организации, които участват или възнамеряват да участват в инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, включително по отношение на инструменти и методи за ранно предупреждение за бедствия.
С тази покана Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA) очакват да постигнат следните резултати:
– 350 младши/утвърдени доброволци, изпратени на терен по проекти за изграждане на устойчивост и управление на риска при бедствия в уязвимите, крехките и засегнатите от бедствия държави и забравените кризи в трети държави;
– за 100 младши специалисти: възможност за участие в стажове в Европа преди изпращане на терен;
– възможности за онлайн доброволческа дейност за подкрепа или допълване на проектните дейности;
– проектите, които се финансират по тази покана, осигуряват взаимодействие и допълване на финансираните от ЕС операции за хуманитарна помощ или гражданска защита в съответните държави/региони.
Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на проекти, възлиза на 8 400 000 EUR.
Предвижда се в първия кръг (проекти, подадени до 17 май 2016 г.) да се използват 50 % от наличните средства (4 200 000 EUR).
50 % (4 200 000 EUR) ще бъдат налични за втория кръг (проекти, подадени до 1 септември 2016 г.).
Максималният размер на субсидия ще бъде 1 400 000 EUR. Искания за субсидии до 100 000 EUR няма да бъдат разглеждани за финансиране. EACEA очаква да финансира 8 предложения.
EACEA си запазва правото да не отпусне всички налични средства в двата кръга.
Допустими организации
Всички организации (организацията заявител и партньорите), участващи в кандидатстването по тази покана и действащи като изпращащи или приемащи организации, трябва да бъдат сертифицирани в рамките на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“. Подробна информация за механизма за сертифициране е налична на:
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
Критерии за възлагане
Допустимите кандидатури ще се оценяват по следните критерии:
    * приложимост на проекта (максимум 30 точки);
    * качество на замисъла и изпълнението на проекта (максимум 30 точки);
    * качество и уместност на споразуменията за партньорство и сътрудничество (максимум 20 точки);
    * въздействие и разпространение (максимум 20 точки);
Проекти, които са набрали по-малко от общо 60 точки, няма да бъдат разглеждани за отпускане на финансови средства.
Заявленията за отпускане на безвъзмездни средства трябва да бъдат попълнени на един от официалните езици на ЕС, като се използва специално разработеният за целта електронен формуляр (e-Form).
Надлежно попълненият електронен формуляр за кандидатстване трябва да се подаде не по-късно от 12:00 ч. (на обяд брюкселско време) на 17 май 2016 г. за първи кръг и на 1 септември 2016 г. за втори кръг.
Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:
Покана за представяне на предложения – Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Проекти за изпращане на терен на утвърдени и младши доброволци на ЕС за хуманитарна помощ за подкрепа и допълване на хуманитарната помощ в трети държави

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)