Новини

КАМПАНИЯ 2016 ПО ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗАПОЧНА ОТ 1 МАРТ

Кампанията по директни плащания 2016 започна от 1 март – вторник. Земеделските стопани могат да подават заявленията си за подпомагане в Общинските служби по земеделие. Срокът за подаване на заявления без санкции за закъснение е 15 май. Крайната дата е 9 юни, като за всеки просрочен ден след 15 май субсидията ще бъде намалена с 1%.
Схемите по директни плащания за кампания 2016 г. остават непроменени. Продължава да се проверява изискването, въведено от Кампания 2015 всички кандидат-бенефициенти на директни плащания да бъдат активни земеделски стопани.

В края на м. февруари бяха обнародвани промени в Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания по отношение на приложимите изисквания за допустимост.
Според промените, междинните култури ще могат да бъдат проверени като засети, налични или като растителни остатъци след заораването, в периода от 1 октомври до 1 декември на годината на кандидатстване. Задължително условие е след 15 април на следващата година от кандидатстването тези култури вече да ги няма. Промяната цели и  опростяване при извършването на контрол от страна на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и изготвянето на графици за проверки по отделните изисквания.
Сред останалите корекции в Наредба № 3 е и конкретизирането на периода, през който следва да бъдат издадени документите, с които се удостоверяват минимални добиви от заявените площи за култура за една кампания по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство. Изменението ще внесе по-голяма яснота за бенефициентите по схемите и ще улесни служителите на ДФЗ при приема на тези документи.
С цел базова справедливост е въведено и изискването за географско правно основание на база, на която земеделците ще завяват площите си.
В предстоящата кампания по директни плащания от тази година се въвежда и изискване за притежание на зоотехнически сертификат за животните под селекционен контрол. Той ще бъде контролиран при проверките на място, извършвани от Техническия инспекторат към ДФЗ. С новите изменения се уеднаквяват изискванията за замяна на животни по схемите за обвързано с производството подпомагане и схемите за преходна национална помощ за животни.
ДФЗ ще извършва и детайлизиращи проверки за изкуствено разделяне на стопанството по схемата за преразпределително плащане, намаленията по СЕПП и схемата за дребни земеделски стопани. Целта е да се избегнат възможностите за изкуствено създаване на условия от страна на земеделските стопани, с цел неправомерно получаване на субсидии по схемите за директни плащания.
Променя се и срокът, в който кандидатите за директни плащания могат да оттеглят заявлението си или част от него. На електронната страница на МЗХ ще бъде публикуван Наръчник за кандидатстване, който цели максимално улеснение на земеделските стопани при кандидатстване по схемите за директни плащания.
За повече информация ТУК:

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)