Новини

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“: ПОВЕЧЕ И ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ В ПОДКРЕПА НА БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ В ЕВРОПА

През първата година от изпълнението си „Еразъм+“ — новата програма на ЕК в областта на образованието, обучението, младежта и спорта — вече оправда очакванията. Благодарение на „Еразъм+“ през 2014 г. повече от един милион души имаха възможността да участват в 18 000 финансирани проекта и е оказана подкрепа за рекордните 650 000 стипендии за мобилност на студенти, стажанти, преподаватели, доброволци и други млади хора.

Открит е и пътят за първите студентски заеми за пълен курс на обучение за магистърска степен в чужбина. Чрез програмата бяха засилени също така инициативите за подобряване на перспективите за заетост на младите хора и за улесняване на прехода от образование към заетост.

За първи път по линия на програмата бяха финансирани също така проекти за подкрепа на политиката, в които участват публични органи и международни организации, и бяха предоставени средства за проекти в областта на спорта.
Комисар Тибор Наврачич, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта, заяви: „През първата си година програмата „Еразъм+“ се оказа наистина успешна. Впечатляващият брой участници в нея е доказателство, че програмата действително способства за подобряването на перспективите за заетост на младите хора, като им помага да придобият нови умения и опит и подкрепя модернизирането на европейските системи за образование и обучение и за младежта. Ще използваме тази популярност, за да достигнем до повече хора с различни интереси, профили и социален произход.“
Подсилената програма „Еразъм+“ осигурява също така по-силна подкрепа на своите бенефициери. Това личи от подобренията в признаването на обучението в чужбина, след като студентите се завърнат в родните си страни. Освен това мобилността на преподавателите и персонала е по-добре интегрирана в стратегиите за професионално развитие на собствените им институции.
Новата програма „Еразъм+“ е и по-отворена и поставя силен акцент върху насърчаването на социалното приобщаване, активното гражданство и толерантността. За тази цел е предоставена по-голяма финансова подкрепа от всякога за участниците, които разполагат с по-малко финансови средства, и за тези със специални нужди. За 2016 г. бяха поети задължения за още 13 милиона евро за финансирането на проекти, свързани с въпроси като социалното приобщаване на малцинствата, мигрантите и други групи в неравностойно социално положение.
Чрез програмата бяха засилени също така инициативите за подобряване на перспективите за заетост на младите хора и за улесняване на прехода от образование към заетост. Това доведе до увеличаване на възможностите за стажове и чиракуване по линия на програмата.
Испания, Германия и Франция все още са най-предпочитаните от студентите дестинации
В отделен доклад Комисията публикува днес и статистически данни за мобилността на студентите и персонала през последната академична година (2013—2014 г.) на предходната програма „Еразъм“ в областта на висшето образование, която е част от Програмата за учене през целия живот. Данните показват, че в нея са участвали рекорден брой студенти (272 000) и персонал (57 000) в сравнение с всяка друга предходна година. През 2013—2014 г. Испания, Германия и Франция продължават да са трите най-популярни дестинации за образование и обучение в чужбина за студентите по програмата „Еразъм“.
Освен това в новото проучване за регионалното въздействие на програмата „Еразъм“ се потвърждава, че участието в студентски обмен по линия на „Еразъм“ значително подобрява шансовете на младите хора да си намерят работа на висококачествени ръководни длъжности, като това е особено вярно за студентите от Южна и Източна Европа.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)