Новини

РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА 2016

Изпълнение на 10 политически приоритета чрез 23 ключови инициативи. Тазгодишната работна програма ще доведе до съществени законодателни предложения за последващи действия във връзка със стратегически програми, приети през 2015 г. През изминалата година бяха предложени визии за инвестициите, цифровия единен пазар, енергийния съюз, европейската програма за сигурност, европейската програма за миграцията, съюза на капиталовите пазари, плана за действие за справедливо и ефикасно корпоративно данъчно облагане, новата търговска стратегия и нашите най-нови предложения за задълбочаване и укрепване на икономическия и паричен съюз.

В настоящата работна програма се посочват ключовите инициативи, които ще предприемем през следващите дванадесет месеца в изпълнение на тези ангажименти.
Новите инициативи, по които Комисията ще работи през 2016 г., включват:
•    Инициативи за по-добро управление на миграцията, както и предложения за управление на границите
•    Изграждане на цифровия единен пазар, последващи действия във връзка със стратегията за единния пазар, космическа стратегия за Европа, както и европейски план за действие в областта на отбраната
•    Кръгова икономика, следващи стъпки за устойчиво европейско бъдеще, както и законодателство за прилагане на енергийния съюз
•    Програма за Европа за развитие на нови умения, ново начало за работещи родители, както и стълб на социалните права в рамките на задълбочаването на икономическия и паричен съюз
•    Пакет за корпоративно данъчно облагане и план за действие относно ДДС. С други ключови инициативи за 2016 г. ще се изпълнява Европейската програма за сигурност, ще се извършват последващи действия по търговските и инвестиционни стратегии и доклада на петимата председатели относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз, както и ще се осигури приносът на Комисията към глобалната стратегия в областта на външната политика и политиката на сигурност. Също така Комисията ще представи средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка и стратегия за по-добро съсредоточаване върху резултатите при изготвянето на бюджета.
Контекст:
Всяка година Комисията приема работна програма, определяща списък на действията, които тя ще предприеме през следващите дванадесет месеца. С работната програма се информират обществеността и съзаконодателите за политическите ни ангажименти да представим нови инициативи, да оттеглим все още неприети предложения и да преразгледаме съществуващото законодателство на ЕС. Тя не обхваща текущата работа на Комисията, свързана с това да изпълнява ролята си на пазител на Договорите и да налага спазването на съществуващото законодателство или на редовните инициативи, които Комисията приема всяка година

Изготвянето от страна на Комисията на работната програма за 2016 г. бе обогатено с консултации с Европейския парламент и Съвета въз основа на писмото за намерения, изпратено от председателя Юнкер и от първия заместник-председател Тимерманс на 9 септември след речта за състоянието на Европейския съюз. В работната си програма Комисията ясно посочва приоритетните досиета, по които тя иска съзаконодателите да осъществят най-бърз напредък и да постигнат бързи резултати за гражданите на Европа.
За повече информация:
Въпроси и отговори във връзка с работната програма на Комисията за 2016 г.  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5920_en.htm

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)