Новини

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖКА ФОНДАЦИЯ

Европейската младежка фондация (ЕМФ) е основана от Съвета на Европа, за да осигурява финансова подкрепа за европейски младежки дейности като сътрудничеството между младите хора в Европа, дейности, свързани с мира, разбирателството, уважението на човешките права, демокрацията, толерантността и солидарността.

ЕМФ осигурява финансова подкрепа на следните видове дейности, изпълнявани от младежки организации или мрежи, или от организации, чиято дейност е свързана с работата на Съвета на Европа в областта на младежките политики:
- образователни, социални, културни и хуманитарни дейности от европейски характер;
- дейности, насочени към засилване на мира и сътрудничеството в Европа;
- дейности, насочени към подкрепа на по-близкото сътрудничество и разбирателство между младите хора в Еврoпа, по-специално чрез обмен на информация;
- дейности, които стимулират взаимната помощ в Европа и в развиващите се страни за културни, образователни и социални цели;
- изследвания и документална работа по младежки въпроси.
Фондацията подкрепя следните видове действия:
Международна дейност – включва срещи на млади хора и младежки лидери в Европа за подкрепа на участието и междукултурното образование. ЕМФ покрива до две-трети от общия бюджет, а максималният грант е 20 000 евро.
Еднократен структурен грант – подкрепа за административни разходи, насочени към създаване на регионални мрежи, с цел да бъде създадена европейска структура. Максимум грант – 10 000 евро.
Пилотна дейност – подкрепа за дейности, насочени към специфично социално предизвикателство с местен контекст. Максимален грант 10 000 евро.
Повече информация тук: http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/grants

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)