Новини

НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТА "ТВОЯТА ОБЩИНА РАБОТИ ЗА ТЕБ. АКТИВИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНОТО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО НА ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ДИАЛОГА С МЕСТНАТА ВЛАСТ"

Читалище „Братство 1869”, Община Кюстендил и Институт за икономическа политика гр. София реализират проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".
От месец февруари 2015 година в читалище „Братство1969” гр. Кюстендил функционира Граждански център, който е основно свързващо звено между създадената по проекта НПО Мрежа и гражданите по отношение на гражданското участие в процеса на формиране на политики и вземане на решения от общините в област Кюстендил. 

Центърът дава възможност на гражданите от област Кюстендил да изразят мнение, да подадат сигнал или препоръка за реалното изпълнение на общински политики или да изразят мнение за взети решения на местно ниво в сферите - икономика и финанси, екология и природни ресурси, малцинства и защита на човешките права, младежи, хора в неравностойно положение.
В периода от месец март до месец август в рамките на тази дейност са проведени 6 работни срещи с експертите, работещи в Граждански център - Кюстендил, на които бяха анализирани постъпилите сигнали, мнения и препоръки от гражданите. Обобщен анализ на подадените анкетни карти е адресиран и предаден към съответната административна структура на Община Кюстендил за предприемане на последващи действия.
Граждански център - Кюстендил е достъпен за гражданите на област Кюстендил на място в читалище ”Братство 1869”, на  интернет платформата, създадена по проекта - www.netngo.net и на Facebook страницата на Гражданския център.
През месеците юли и август в рамките на проекта бяха проведени 9 работни срещи с местната власт в деветте общини на област Кюстендил.
  Работните срещи бяха насочени към представители на местната власт -кметове на общини, общински съветници, експерти, работещи в общинска администрация, неправителствени организации.
На работните срещи бяха представени:
•    създадената по проекта НПО Мрежа с наименование „Гражданска мрежа - Кюстендил” – начин на функциониране и взаимодействие с общинските структури
•     дейността на Граждански център – Кюстендил и обобщен анализ на подадените сигнали, мнения и препоръки от гражданите и НПО до момента
•    резултатите от изготвения SWOT-анализ за участието на НПО в процеса на взимане на решения и формиране на политики на местно ниво
Бяха дадени конкретни препоръки за подобряване на взаимодействието между гражданите и гражданските организации с общинските структури и НПО мрежата и бе представен начинът на действие и дневния ред на местните власти в работата със сигнали и препоръки на граждани и НПО, постъпили в общините.

Проектът „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. -www.ngogrants.bg.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)