Новини

Започна приемът на документи по схема „Младежка заетост”

Започна приемът на документи по схема „Младежка заетост",съобщават от Дирекция „Бюро по труда" Кюстендил. Схемата ще осигури стаж и обучение на работното място на 8 000 младежи на възраст до 29 години включително.

Основната цел е да се повиши конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа, което ще улесни преходът от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит у тях, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодателите.

Схемата „Младежка заетост" дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:
• Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа; В стажуване при работодател могат да бъдат включени лица от целевата група със завършено средно или висше училище и без трудов стаж или професионален опит по придобитата от тях професия или специалност (чл. 233б от Кодекса на труда).

• Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж. В обучение по време на работа могат да бъдат включени лица от целевата група, независимо от придобитото образование и професионален опит.

Представители на целевата група по Проекта са безработни лица:

1. Регистрирани в дирекции „Бюро по труда" (ДБТ);
2. На възраст до 29 г. включително;
3. Да не участват в никаква форма на заетост, като например:
- да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му,
- да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци,
- да не са тютюнопроизводители/земеделски производители,
- да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества,
- да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия,
- да нямат доходи от извънтрудови правоотношения,
- да не са изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД;
4. Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности;

Възможности, които Проектът предоставя на безработните младежи:

• Осигуряване на заетост на разкрити от работодателите работни места по Проекта в реалния сектор, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.
• Придобиване на професионален опит и практически умения, чрез стажуване/обучение по специалността/професията, за период от 6 месеца, с определен от работодателя наставник;
• Усвояване на знания, умения, трудови навици и опит по придобитата специалност/професия в средното/висшето училище, съответстващи на изискванията на пазара на труда;
• Осигуряване на възможност за работа в Република България;
• Придобиване на стаж по специалността, като предпоставка за последваща заетост при същия работодател или за кандидатстване за работа при друг работодател;
• Повишаване възможността на младежите за кандидатстване за работа.


Дирекция „Бюро по труда" Кюстендил уведомява всички работодатели, които проявяват интерес към схема „Младежка заетост", че на 29.05.2015 г. от 11.00 часа в залата на Областна администрация ще се проведе информационен ден.

 

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)