Новини

МЯРКА „ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”

ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕИП”
Мярка „Проекти за мобилност във висшето образование”
Пролетен/летен семестър на 2014/2014 Академична година
Срокове:
- 30.12.2014 г.: подаване на кандидатурите до институционалните координатори в изпращащите институции;
- 15.01.2015 г. в 12.00 ч. българско време: подаване на кандидатурите в програмния оператор;
- 20.02.2015 г.: обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор

Министерството на образованието и науката е програмен оператор за изпълнение на програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 2009-2014 г.

Основната цел на програмата е да засили сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и научните изследвания чрез предоставяне на финансиране за изпълнението на проекти.
Оперативните цели на програмата са следните:
- Увеличаване на мобилността на студентите и на персонала във висшето образование и науката между България и страните-донори;
- Засилване на сътрудничеството между висши училища от България и страните-донори чрез разработване на съвместни учебни програми и учебни модули;
- Повишаване нивото на компетентностите на българските преподаватели, изследователи и административен персонал във висшето образование и науката;
- Повишаване на качеството и на приложимостта на образователните програми,предлагани от български висши училища.
Дейностите в рамките на програмата са отворени за всички области на висшето образование и всички научни направления, включително приоритетни области, насочени към постигането на общата цел от 10 % от средствата по ФМ на ЕИП да бъдат използвани в подкрепа на социално-икономическото включване на граждани от ромски произход.
Подробности и формуляр за кандидатстване тук: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)